چگونه قاچاقچیان از تراژدی پناه جویان سود می برن

قاچاقچیان اسلحه سیل صلاح های مختلف را به سوی منطقه جنگ زده خاور میانه روانه میکند و بعد با اتحادیه اروپا لابی می کنند تا مرزها را علیه پناه جویان مسلح سازند. آنها از هر دو سوی جنگ سود می برند

واقعیت این است که موضوع تا حد زیادی از سوی افراد ضد مهاجر تشویق می شود.  در این جا سود جویان بر سیاست اتحادیه اروپا تائثیر می گذارند تا پول بیشتر بدست بیاورند. (سیل مهاجرت که نتیجه همان ناپایداری و خشونت است)

گروهی تنها از بحران پناه جویان، از اتحادیه اروپا برای امنیت مرزهایش سود برده اند. تعدادی بسیاری از شرکت های بین المللی اسلحه سازی برای اطمینان دادن در باره آینده کارخود به سرمایه گذاران، به ناپایداری در خاور میانه اشاره کرده اند.
دولت های اروپایی به این شرکت ها کمک می کنند. این کمک ها با تقویت فعالانه ارتش های اروپائی در منطقه و تمایل برای به کار گیری سیاست های سخت تر در باره این مسئله صورت می پذیرد
بر مبنای گذارش سازمان ملل متحد از “2005 تا 2014” اعضای اتحادیه اروپا اجاره دادند تا بیش از82  میلیار یورو سلاح به خاور میانه و شمال افریقا ارسال شود

گذارش جزئیات این مسئله رانشان می دهد که چگونه جریانی ثابت، از خارج خاورمیانه همه بازیگران این درگیری چند جانیه را، مانند جنگ داخلی سوریه، با میزان نامحدودی از سلاح های بسیار پیشرفته تغذیه می کند. این مسئله تضمین می کند که درگیری ها ادامه داشته باشد

همین طور که این درگیری ها باعث می شوند تعدادی پناه جویان که دنبال پناهندگی در اروپا هستند بیش و بیشتر شود

در راس تمام این گروه ها مقامات قدرت مند نظامی و امنیتی می باشند چون انسانهای عادی هرگز این کار را نمی تواند

کنترول مرزها با تجهیزات بیشتر باعث می شود که پناه جویان راه های خطرناکتری را انتخاب کنند و این بازار قاچاقچیان را داغ تر خواهد کرد

حقوق بشر هیچ نقش بازی نمی کنند، جز برای اهدافی تبلیغاتی. هم سیاست گذاران و هم این وضعیت گاهی چنین افزایش های در امنیت مرزی و نظامی کردن آن را تلاشی در راستای حقوق بشر جا می زنند

اتحادیه اروپا همیشه تلاش کرده مرگ پناه جویان را به گردن قاچاقچیان بیندازد. این منجر شده است به اینکه تلاش خود برای کوتاه کردن دست قاچاقچیان را محدود سازند

متخصصان و سازمان های حقوق بشر سال ها در باره این مسئله هشدار داده اند، اما این هشدار ها نادیده گرفته شده اند

همان طوریکه تلفات و تعداد افرادی که به علت درگیری ها مجبور به جا به جایی شده اند. به مرور افزایش پیدا می کند، به نظر می رسد که دلالی، ترس و نیز سود جوئی و سواستفاده های ویران کنند ادامه خواد داشت