از‭ ‬مرز‭ ‬متنفرم

از‭ ‬مرز‭ ‬متنفرم‭ …‬

از‭ ‬خطی‭ ‬که‭ ‬قابل‭ ‬دیدن‭ ‬نیست

اما‭ ‬از‭ ‬دیدن‭ ‬خیلی‭ ‬چیزها‭ ‬محرومم‭ ‬می‭ ‬کنه‭!‬

از‭ ‬خطی‭ ‬که‭ ‬هیچ‭ ‬جا‭ ‬کشیده‭ ‬نشده‭! ‬جز‭ ‬در‭  ‬فکر‭ ‬آدما‭!‬

از‭ ‬مرز‭ ‬متنفرم‭ …‬

از‭ ‬خطی‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬عبور‭ ‬ازش‭ ‬اجازه‭  ‬لازمه

اجازه‭ ‬کسانی‭ ‬که‭ ‬پرواز‭ ‬روحم‭ ‬را‭ ‬نمی‭ ‬فهمند‭!‬

مرزها‭ ‬گاهی‭ ‬بین‭ ‬من‭ ‬و‭ ‬آرزوهایم‭ ‬فاصله‭ ‬می‭ ‬ا‭ ‬ندازند‭!‬

گاهی‭ ‬مرزها‭ ‬بین‭ ‬من‭ ‬و‭ ‬تو‭ ‬فاصله‭ ‬می‭ ‬ا‭ ‬ندازند‭!‬

مرزها‭ ‬گاهی‭ ‬حتی‭ ‬بین‭ ‬من‭ ‬و‭ ‬خودم‭ ‬فاصله‭ ‬می‭ ‬اندازند‭!‬

من‭ ‬شهروند‭ ‬این‭ ‬دنیام‭!‬

می‭ ‬خوام‭ ‬دنیا‭ ‬رو‭ ‬ببینم‭! ‬تو‭ ‬رو‭ ‬ببینم‭! ‬می‭ ‬خوام‭ ‬خودم‭ ‬رو‭ ‬ببینم‭!‬

برای‭ ‬همینه‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬مرز‭ ‬متنفرم‭! ‬از‭ ‬فاصله‭ ‬متنفرم‭! ‬از‭ ‬فرق‭ ‬متنفرم‭!‬